Arno vd Dungen

Asbestdaken verboden in 2024

Op 2 maart 2015 werd een nieuwe maatregel op het gebied van asbest bekend gemaakt: vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

De nieuwe maatregel houdt in dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2024 moeten laten saneren. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Dit materiaal verweert in de buitenlucht, net als andere materialen. Hierdoor kunnen asbestvezels vrijkomen. Het inademen van deze vezels kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Klik hier voor een artikel van de Rijksoverheid

 

Wat doet asbest met je gezondheid?

Indien je eenmalig of zeer beperkt met asbestvezels in aanraking bent gekomen, bestaat er nauwelijks een gezondheidsrisico. Heeft iemand echter langdurig aan asbestvezels blootgestaan, dan is dit wel degelijk gevaarlijk. Dit ongeacht het soort asbest. Belangrijk is om te onthouden dat het gaat om de vezels van asbest.

Er zijn dan verschillende aandoeningen die kunnen ontstaan.

 

Informatief filmpje van Inspectie SZW

JOOST - de risico's van asbest voor werknemers. 

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met de kankerverwekkende stof asbest. In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega’s van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.

Klik hier  voor het filmpje

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) zegt: "We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels."

"Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod."

Het opruimen van die verspreide asbestdeeltjes (na een brand) zorgt voor hoge kosten; deze kosten zijn vele malen hoger dan wanneer gesaneerd wordt onder normale omstandigheden.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. 

Subsidieregelingen

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Deze sector kan nu al een beroep doen op de subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop', die geldt tot september 2015.

Verder kunnen zowel bedrijven als particulieren in aanmerkingen komen voor fiscaal voordeel voor het verwijderen van asbestdaken (en het plaatsen van zonnepanelen) via Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Per 1 januari 2016 komt er een subsidieregeling voor de nieuwe maatregel. Hiervoor komt minimaal €75 miljoen beschikbaar.
 

Achtergrond

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop. De inventarisatie moet gebeuren door een SC-540 gecertificeerd inventarisatiebureau.

Voor een vrijblijvende offerte voor het verwijderen van asbest kunt u contact opnemen met Jaap de Wit van ons kantoor op 0416-660636 of mail naar: info@arnovddungen.nl